Proefpersonen-informatie voor deelname aan onderzoek

Moodbuster Life: Onderzoek naar verschillende vormen van ondersteuning bij een online interventie voor het verbeteren van stemming.

Inleiding

Geachte heer/mevrouw,

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw toestemming nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische, Neuro, en Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De toetsingscommissie van de METc van VUmc heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

Doel van het onderzoek

In het onderzoek doorloopt u een online interventie waarmee u uw stemming leert verbeteren. Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken of drie verschillende vormen van ondersteuning: (1) een coach die online feedback geeft, (2) extra informatie en oefeningen gebaseerd op motiverende technieken, (3) gebruik van een mobiele applicatie, ervoor kan zorgen dat u meer met de interventie aan de slag gaat.

Wat houdt meedoen in?

Voordat u begint met de interventie: Het onderzoek start met het beantwoorden van een aantal vragen om uw algemene geschiktheid voor het onderzoek vast te stellen. Wij willen onder andere wat meer te weten komen over uw stemming gedurende de afgelopen twee weken. Hieruit kan blijken dat u dermate veel last heeft van stemmingsklachten dat de interventie voor u waarschijnlijk niet geschikt is. Bij ongeschiktheid voor deelname zullen wij u hiervoor de reden vertellen. Ook krijgt u indien dit te maken heeft met uw mogelijke stemmingsklachten advies over waar u hiermee terecht kunt. Bij geschiktheid voor deelname vragen wij u een aantal vragenlijsten te beantwoorden. Hierna ontvangt u van ons persoonlijke inloggegevens voor de website en instructies voor het starten met de interventie.

Online zelfhulpinterventie

Meedoen aan het onderzoek betekent dat u toegang krijgt tot een online zelfhulpinterventie die erop gericht is uw stemming te verbeteren. De interventie bestaat uit vijf modules. In iedere module krijgt u informatie en leert u vaardigheden die u kunt gebruiken om uw stemming te verbeteren. In de eerste module wordt uitgelegd waar een sombere stemming vandaan komt. De modules daarna richten zich op plezierige activiteiten, meer bewegen, leren problemen op te lossen en minder piekeren. U kunt zelf kiezen welke module(s) u wilt volgen en in welke volgorde.

Geadviseerd wordt om één module per week te volgen. Geschat wordt dat het doornemen van elke module ongeveer 45 minuten in beslag neemt. De opdrachten nemen daarbij elke week ongeveer 20 minuten in beslag. Als u toegang krijgt tot 1 of meerdere aanvullende componenten zal dit niet meer dan 15 minuten per week extra kosten. Belangrijk te weten is dat het aan u is om te beslissen hoeveel tijd u aan de interventie wilt besteden.

Metingen

U wordt op 2 momenten gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen (ongeveer 30 minuten per keer). Dit is eenmaal voor de start van de interventie en 6 weken daarna. Ook als u besluit de interventie niet af te willen maken, vragen we u toch om de vragenlijsten in te vullen.

Mogelijke voor- en nadelen

Een voordeel van deelname aan het onderzoek is dat u een online interventie kunt volgen om uw stemming te verbeteren. Zo’n interventie is 24 uur per dag via internet toegankelijk en u kunt deze volgen waar u bent. Na afloop van de studie zal de interventie nog ongeveer vijf maanden voor u toegankelijk blijven. Als u meedoet aan dit onderzoek betekent dit niet dat uw stemming hoe dan ook zal verbeteren. Door deel te nemen draagt u wel bij aan het vergroten van de kennis over het effectiever maken van online interventies. Het is mogelijk dat u het invullen van de vragenlijsten als belastbaar ervaart en ook kost deelname aan het onderzoek tijd. We schatten dat deelname aan het onderzoek zo’n 7 tot 8 uur tijd in beslag zal nemen verdeeld over de 6 weken dat het onderzoek duurt.

Als u niet wilt meedoen of stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Het gaat om gegevens zoals uw naam, emailadres en om gegevens over uw stemming. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Dit heet gecodeerd. Uw naam wordt dan niet meer gebruikt.

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift niet te herleiden naar u.

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw persoonsgegevens. De onderzoeker bewaart uw gegevens 15 jaar. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

U kunt de onderzoeker vragen om een elektronische kopie van gegevens die u heeft aangeleverd of die direct bij u gemeten zijn. Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam via Claire van Genugten (c.r.van.genugten@vu.nl). De Vrije Universiteit Amsterdam is verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via research.data.fgb@vu.n. Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Vergoeding voor meedoen

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Als u de laatste vragenlijst aan het einde van het onderzoek invult, ontvangt u van ons een Bol.com voucher van 30 euro.

Heeft u vragen?

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het onderzoek of uw rechten als deelnemer dan kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker, Claire van Genugten, bereikbaar via email: c.r.van.genugten@vu.nl en MoodbusterLife.fgb@vu.nl

Onderzoeksgroep

De eindverantwoordelijken van het project zijn Prof. dr. Heleen Riper, dr. Annet Kleiboer. Allen werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Klinische Neuro- en Ontwikkelingspsychologie, van der Boechorststraat 7, 1081 BT, Amsterdam.